Thứ bảy, 02/07/2022

Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng hướng tới Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

16/05/2022 03:42

(2)

(LĐ online) – Những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021
 
Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:
 
“Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…
 
…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.
 
Câu nói cô đọng trên của Người đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ đất nước. Những lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua gần 60 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà.
 
Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Đồng thời, qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp cho việc xây dựng đội ngũ KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 
Học tập tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới. KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
 
Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng có những bước chuyển biến rõ rệt và đạt được những thành tựu nổi bật; Liên hiệp Hội luôn bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Đến nay, Liên hiệp hội Lâm Đồng đã tập hợp được 45 tổ chức thành viên với hơn 15.000 hội viên. 
 
Xác định nhiệm vụ tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm, Liên hiệp hội đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp Hội như: Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 07/9/2010 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
 
Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều lần gặp mặt với đội ngũ trí thức qua đó chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
 
Hoạt động tư vấn phản biện từng bước được quan tâm, kết quả các hội thảo tư vấn, phản biện đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã từng bước phát triển. Các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được thực hiện, nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ được chuyển giao cho nhân dân nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 
 
Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tổ chức được 5 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật với 282 giải pháp tham gia, có 92 giải pháp đạt giải, có 09 giải pháp đạt giải tại Hội thi toàn quốc; Tổ chức được 10 lần Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên, nhi đồng và đã thu nhận được 861 giải pháp, trong đó có 348 giải pháp đạt giải của tỉnh và 21 giải pháp xuất sắc đạt giải cao tại Cuộc thi toàn quốc. Chất lượng và số lượng giải pháp dự thi ngày càng tăng, có hàng trăm giải pháp đạt giải cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc tế. Các giải pháp đạt giải đã và đang từng bước được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thể hiện khả năng sáng tạo kỹ thuật to lớn trong các tầng lớp nhân dân. 
 
Bên cạnh việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên, nhi đồng, Liên hiệp Hội còn tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh giao. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (Giải thưởng) được tổ chức theo Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học & công nghệ và Nghị định 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ. Tại tỉnh Lâm Đồng, Giải thưởng được tổ chức 5 năm 1 lần. Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ; áp dụng vào sản xuất đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Lâm Đồng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất đã công nhận 12 công trình đạt giải. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021 đã công nhận 09 công trình đạt giải.
 
Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo chung của cả nước, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, bước đầu đã tạo ra được các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong các đoàn thể quần chúng nhân dân, nổi bật trong đó có: Phong trào “lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật” do Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp phát động thu hút được nhiều tổ chức cá nhân, cơ quan đơn vị tham gia với nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới đã được áp dụng vào trong các quá trình sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; Phong trào “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” được Hội Nông dân tỉnh duy trì triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên của Hội trong toàn tỉnh, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Đổi mới, nhân rộng các loại giống cây trồng, vật nuôi, sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
 
Bằng các hoạt động cụ thể của mình, Liên hiệp hội đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ tỉnh nhà. Đạt được những thành tựu như trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ, của các nhà khoa học và của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ của tỉnh. 
 
Trong những năm sắp tới, với mục tiêu chung là phấn đấu xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Liên hiệp hội sẽ không  ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động; Nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đặc biệt là các hội viên trẻ; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động hội; Tạo điều kiện để phát triển tổ chức Hội khoa học và kỹ thuật ở các địa phương theo quy định của pháp luật. Có như thế tổ chức Liên hiệp hội ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân, xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh  của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ tỉnh nhà phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
PHAN VĂN PHẤN
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang